Kartfest og lag løype

TIL ELEVENE:

Du kan lage en kulturminneløype mellom kulturminnene du har funnet – eller du kan lage en løype mellom kulturminner du gjerne ville ha funnet! Kulturminneløypene lager sammenhenger mellom kulturminner, og blir som episoder i en bok eller film – sammenhengen bestemmer du selv. Det kan være en løype som handler om jernalder, eller det kan være en løype mellom hus og bygninger som du mener burde vernes. Det er mange muligheter. 
 
Det som er spesielt med kulturminneløypa er at du kartfester kulturminnene i google maps – noen ganger gir utgangspunktet i kartet nye oppdagelser……for eksempel som at det ligger kulturminneløyper og poster i nærheten av de du skal legge inn. Kanskje de forteller noe som er interessant for deg og din løype også.
 
Nettstedet www.kulturminneløypa.no kan derfor brukes både før du går ut og finner minner – og mens du gjør research rundt minnene du har funnet fram til på din tur!
 

DETTE TRENGER DU Å SAMLE FØR DU GÅR I GANG 

 • Samle informasjon om 3 eller flere kulturminner som ligger i et område. Dette kan være helt lokalt i fylket ditt – eller det kan være kulturminner av samme type som er spredt rundt i hele landet. Fotografier, tekst om kulturminnet og eventuelt egne kart i de tilfeller google maps ikke er tilstrekkelig detaljert for den løypa du vil lage – eller at du har lyst til å tegne løypetrasee.
 

TEKSTENE

 • Du trenger en overskrift som beskriver hva kulturminneløypa du lager handler om (for eksempel musikk-løype i Hallingdal, bunadsløype over sør-landet, gravminner på vestlandet)
   
 • Du trenger en ingress som beskriver kort hva løypen handler om  (for eksempel; ” Denne kulturminneløypa handler om gravminner fra jernalder og opp til middelalder. Løypa passer best for turer på nett, fordi noen av postene er ikke stedfestet med sikkerhet”)
   
 • Du trenger en brødtekst der du skriver mer informasjon for de som vil lese mer.
   
 • For hver kulturminne-post du legger inn trenger du også tittel, ingress og brødtekst.
 

FOTOGRAFIENE

 • Fotografier bør lagres som billedfiler i tiff, jpeg eller andre vanlige billedformater. Bildene bør skaleres til ca 320-240
   
 • Du trenger et bilde som illustrerer løypa, og et eller flere bilder som illustrerer hvert kulturminne som legges i løypa
   
 • Det enkleste er om du har billedfilene tilgjengelig på maskinen du jobber på
 
Nå kan du går i gang med å lage løypa. For minnefinnere har vi laget en egen farge på løypene som skiller seg fra de røde lokale kulturminneløypene, og de blå nasjonale løypene som krysser fylkesgrenser.  Minnefinner-løyper har en egen farge slik at de blir synlige på kartet.
 

LAG KULTURMINNELØYPE OG KARTFEST

 • Registrer deg som bruker på www.kulturminneløypa.no, ved å klikke registrer deg i verktøylinja på høyre side. Du vil få en epost som bekrefter brukernavnet etc.
   
 • Når du er registrert kan du logge deg inn i systemet.
   
 • Klikk lag Minnefinner-løype
   
 • Følg veiledningen herfra. Husk at du alltid må lagre for å komme videre i publiseringssystemet.
 
Det er enkelt å lage løyper i den digitale portalen på nettet. Det ligger en veiledning under knappen ”Hvordan lage løype” i verktøylinja øverst. Den kan du laste ned og skrive ut – det gjør det lettere å jobbe konsentrert på nettportalen!
 
 

TIL LÆREREN:

Minner og kulturminner, både de materielle og de ikke-materielle, er i de fleste tilfeller knyttet til sted. Det å presentere et kulturminne med utgangspunkt i stedet det ligger gir i mange tilfeller en mulighet for å involvere kontekst i teksten om kulturminnet.  Dette kan åpne for refleksjoner rundt hvorfor kulturminnet, enten det er en gravhaug eller det er et håndverk eller en folkemusikktradisjon, dukker opp akkurat på dette stedet. Det kan i mange tilfeller være naturgitte forhold som har vært en av kildene til formen på kulturminnet.
 
Mange kulturminner ligger også gjerne i områder med flere kulturminner – noen steder har kulturminnene som ligger samlokalisert en sammenheng. De kommer enten fra samme tid, eller er liknende verktøy for liknende arbeidsoppgaver, eller de står i en intertekstuell relasjon til hverandre ved å være svar på hver andre – slik det for eksempel  kan dukke opp elementer fra nabo-dalføret i lokale bunadssømmer eller folkedanstradisjoner.
 
Kartfesting gir både muligheter til å reflektere over slike sammenhenger og relasjoner mellom kulturminner – og løypene gir mulighet til å presentere slike refleksjoner.
 
Både fotografering, å lage tegninger, å lage intervjuer og skrive tekster benyttes her som fremgangsmåte. Presentasjonen skjer digitalt ved å kartfeste med digitale verktøy og ved å benytte publiseringsverktøyet som er utviklet for kulturminneløypa. Elever må først registrere seg og trykke seg inn på Minnefinner-løype. Da får løypene en egen farge som signaliserer at det er minnefinnere som har laget dem.
 

Kulturminneløypa.no henvender seg til følgende kompetansemål :

4.årssteg
 
Historie
 • bruke omgrepa fortid, notid og framtid om seg sjølv og familien sin
   
 • fortelje om sin eigen familie for ein til to menneskealdrar sidan, og om korleis levevis og levekår har endra seg 
   
 • kjenne att historiske spor i sitt eige lokalmiljø og undersøkje lokale samlingar og minnesmerke 
   
 • gje att mytar, segner og eventyr med historisk innhald
Geografi
 • samle opplysningar frå globus, kart og digitale kjelder og bruke dei til å samtale om stader, folk og språk
   
 • planleggje og presentere reiser til nære stader ved hjelp av kart og Internett
Samfunnskunnskap
 • finne fram i trykte og digitale medium, sortere innhaldet i kategoriar og produsere materiale som kan publiserast
 
7. Årssteget
 
Historie
 • bruke omgrepet periode og vise samanhengar mellom fortida og notida ved å plassere ei rekkje historiske hendingar på ei tidsline 
   
 • presentere historiske hendingar gjennom å lage to forteljingar om same hendinga, sett frå ulike ståstader 
 • skape forteljingar om menneske i fortida og bruke dei til å vise korleis menneske tenkjer og handlar ut frå samfunnet dei lever i 
   
 • utforske ulike kjelder, illustrere korleis dei kan gje ulik informasjon om fortida, og forklare korleis historikarar bruker dei til å lage historiske framstillingar
   
 • lage visuelle framstillingar av to eller fleire tidlege elvekulturar ved hjelp av digitale verktøy
 
Geografi
 • forklare samanhengar mellom naturressursar, næringar, busetnad og levevis
 
Samfunnsfag
 • velje eit tema, forme spørsmål og kaste lys over dei ved å bruke ulike kjelder
   
 • samtale om kva vi meiner med identitet og kultur, kjenne att kulturelle symbol og lage ein visuell presentasjon av dei


Logg inn /