Pedagogisk forankring i Kunnskapsløftet

 
Et minnefinnerprosjekt kan legges opp på flere måter. Det kan både legges opp som et kulturskolekurs for barn og unge, og dermed foregå på fritiden, eller det kan gjennomføres i skoletiden – i samarbeid med lærere og i samsvar med gjeldende læreplan, Kunnskapsløftet.
 
Som minnefinner er det gode muligheter for å øve på de grunnleggende ferdighetene. Ikke minst er det et velegnet prosjekt for å ta i bruk digitale verktøy på ulike vis.
 
Et minnefinnerkurs er også et godt utgangspunkt for samarbeid med lokalsamfunnet og hjemmet, samtidig som det vil kunne fylle flere mål i den generelle delen av læreplanen. Elevene får for eksempel gode muligheter til å være kreative og til å bruke kritisk sans og skjønn (skapende menneske).
 
Et minnefinnerkurs egner seg godt som tverrfaglig samarbeid på trinnet fordi det kan knyttes en rekke fagmål i Kunnskapsløftet. Hvilke læreplanmål som er aktuelle vil variere etter hva slags aktiviteter en legger opp til. Mulighetene er mange.
 
Nedenfor følger en oversikt over ulike fag og kunnskapsmål som kan være relevante. Disse sier at det er et mål for opplæringen at elevene etter 7. trinn skal kunne:
 

Historie

• bruke begrepet periode og vise sammenhenger mellom fortid og nåtid ved å plassere en rekke historiske hendelser i en tidslinje.
• presentere historiske hendelser gjennom å lage to fortellinger om samme hendelse, sett fra ulike ståsteder.
• skape fortellinger om mennesker i fortiden og bruke disse til å vise hvordan mennesker tenker og handler ut fra det samfunnet de lever i.
• utforske ulike kilder, illustrere hvordan disse kan gi forskjellig informasjon om fortiden, og forklare hvordan historikere bruker disse til å lage historiske framstillinger.
• bruke historiske kart (…)
 

Geografi

• lese og bruke papirbaserte og digitale kart (…)
• forklare sammenhenger mellom naturressurser, næringer, bosetning og levevis.
 

Samfunnsfag

• velge et tema, utforme spørsmål og belyse dem ved bruk av forskjellige kilder.
• samtale om hva vi mener med identitet og kultur, kjenne igjen kulturelle symbol, og lage en visuell presentasjon av disse
 

Norsk

Muntlige tekster
• opptre i ulike språkroller gjennom rollespill og drama, opplesning, intervju og presentasjoner.
• lytte til andre, uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres.
 
Skriftlige tekster
• strukturere tekst etter tidsrekkefølge og tema og skape sammenheng mellom setninger og avsnitt.
• vurdere sterke og svake sider ved egne og andres tekster.
• bruke oppslagsverk og ordbøker
• bruke digitale skriveverktøy i skriveprosesser og i produksjon av interaktive tekster.
• bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte.
• forklare opphavsrettslige regler for bruk av tekster hentet fra Internett.
 
 

Kunst og håndverk

• fotografere og manipulere bilder digitalt og reflektere over bruk av motiv og utsnitt
• sette sammen og vurdere hvordan skrift og bilde kommuniserer og påvirker hverandre i ulike sammenhenger
• montere utstillinger og andre presentasjoner i ulike type rom.
• beskrive særtrekk ved bygninger i nærmiljøet og sammenligne med nasjonale og internasjonale stilretninger.
 

Musikk

• framføre sanger og viser fra eldre og nyere tid.
• komponere og gjøre lydopptak ved hjelp av digitale verktøy
 

Matematikk

• velge passende målredskaper og utføre praktiske målinger i forbindelse med dagligliv og teknologi og vurdere resultatene ut fra presisjon og måleusikkerhet.
• gjøre overslag over og måle størrelser for lengde, areal, masse, volum, vinkel (…)
 

Kroppsøving

• orientere seg ved hjelp av kart og kompass i kjent terreng
• beskrive lokale tradisjoner i friluftsliv

• planlegge og gjennomføre friluftsaktiviteter    

 

Religion, livssyn og etikk

• utforske den lokale kirke, finne spor av kristendommens historie i lokalmiljøet
 
 
Det vil selvsagt også være mulig å knytte minnefinnere til fremmedspråk og engelsk, for eksempel ved at elevene må oversette kilder, eller presentere på et annet språk.

 Logg inn /